Kidly

Algemene Voorwaarden voor Gebruikers

 

Definities

 • Aanbieder: de (rechts-)persoon die een dienst aanbiedt in België en wiens informatie en/of diensten op Kidly worden voorgesteld;
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Kidly;
 • Gebruiker: de persoon die Kidly bezoekt en gebruikt (waaronder bijvoorbeeld ouders van kinderen, Aanbieders);
 • Intellectuele Eigendomsrechten: betekent elk intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, rechten op logo's, uitvindingen, handelsgeheimen en knowhow, tekeningen- en modelrechten, geregistreerde ontwerpen, ontwerprechten, databankrechten, octrooien, halfgeleidertopografieën, alle rechten van welke aard dan ook op computersoftware en -gegevens, alle immateriële rechten en voorrechten van aard die vergelijkbaar of verbonden zijn met een van de voorgaande, in elk geval in elk deel van de wereld en ongeacht of ze al dan niet geregistreerd zijn; met inbegrip van alle verleende registraties en alle aanvragen voor registratie, alle vernieuwingen, terugnemingen of verlengingen, het recht om schadevergoeding te eisen voor een inbreuk in het verleden en alle vormen van bescherming van vergelijkbare aard die overal ter wereld kunnen bestaan;
 • Kidly: het Kidly online dienstenplatform van Parentia, bereikbaar via de website www.kidly.be.
 • Misbruik: heeft de betekenis zoals uiteengezet in Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden;
 • Overmacht: een gebeurtenis, toestand of omstandigheid die buiten de redelijke controle van, en niet te wijten aan de schuld of nalatigheid van de getroffen partij valt en die niet vermeden had kunnen worden door de nodige zorgvuldigheid en het leveren van redelijke inspanningen, waardoor die getroffen partij niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden na te komen. Onder voorbehoud van het voorgaande omvat "Overmacht" onder meer explosie en brand (in beide gevallen voor zover niet toe te schrijven aan de grove nalatigheid van de getroffen Partij), overstroming, aardbeving, storm of andere natuurrampen, epidemieën, staking of andere arbeidsconflicten, oorlog, opstand of rellen, acties of nalatigheid van overheidsinstanties of ambtenaren, het niet verkrijgen van overheidsvergunningen of -goedkeuringen (ondanks tijdige aanvraag daarom en due diligence), gebrekkige energie- of telecomnetwerkbevoorrading, cyberincidenten en –aanvallen, hacker attacks en veranderingen in wetten, regels, voorschriften, bevelen of verordeningen, welke gebeurtenissen niet in behandeling waren op de datum van deze Algemene Voorwaarden;
 • Parentia: betekent Parentia Vlaanderen vzw, met maatschappelijke zetel gelegen te Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0686.764.255, Parentia Wallonie asbl met maatschappelijke zetel gelegen te Rue Pepin 1A, 5000 Namur, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0695.982.819 en Parentia Brussels vzw met maatschappelijke zetel gelegen te Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0726.908.991;
 • Partij: betekent zowel Parentia als iedere Gebruiker in het kader van deze Algemene Voorwaarden;
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare persoon; en
 • Update: betekent, voor zover van toepassing, elke versie-update, -release of -functionaliteitsverbetering met betrekking tot Kidly.

 

Introductie

Kidly is een platform aangeleverd en ontwikkeld door Parentia. Deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels regelen het gebruik van Kidly door Gebruikers.

Indien u zich niet kan vinden in deze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u om Kidly niet te gebruiken.

 

Algemene voorwaarden

1. Inhoud

Kidly heeft als doel om het contact tussen ouders van kinderen en Aanbieders te vergemakkelijken en informatie aan te bieden rond de diensten van Aanbieders. Kidly is géén bemiddelingsinstantie en zal geen contractspartij zijn bij de overeenkomsten die ouders kunnen sluiten met Aanbieders.

Parentia heeft de inhoud van Kidly met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De meeste gegevens op Kidly (vb. over Aanbieders) zijn echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Parentia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gegevens op Kidly en/of de kwaliteit ervan, noch voor gedragingen van Gebruikers op Kidly.

2. Diensten

Indien u als Gebruiker gebruik wenst te maken van Kidly, kan u gewoon naar de website (www.kidly.be) surfen en gebruik maken van onze diensten. Hiervoor moet u geen Account aanmaken.

Het gebruik van Kidly is volledig gratis. Indien bepaalde diensten toch betalend zijn, informeert Parentia u hier tijdig over .

Parentia respecteert de privacy van iedere Gebruiker op Kidly. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Parentia op of via Kidly kan u terugvinden in onze Privacyverklaring voor Gebruikers en in onze Cookie Policy.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Parentia is en blijft de enige en exclusieve eigenaar van de Intellectuele Eigendomsrechten op en in Kidly en alle documenten, foto’s, muziekbestanden, video’s etc. die daarop voorkomen, en alle daarmee gerelateerde Intellectuele Eigendomsrechten alsook van alle Intellectuele Eigendomsrechten die kunnen voortvloeien uit het verlenen van de diensten in dit kader. Niets in de Algemene Voorwaarden zal de titel of eventuele eigendomsrechten op en in Kidly overdragen van Parentia aan een Gebruiker. De Gebruiker stemt ermee in eventuele eigendomsmarkeringen in Kidly niet te verwijderen, onderdrukken of te wijzigen op enige manier. Parentia verleent een toegangsrecht aan iedere Gebruiker om Kidly te gebruiken zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

U zal ons zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten door derden op Kidly, waar u kennis van neemt. Indien er auteurs-, handelsrechten of andere rechten in of door geplaatste publicaties op Kidly worden geschonden, dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De Gebruiker vrijwaart Parentia voor alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook, terzake.

Het is verboden voor Gebruikers om, voor zover mogelijk, Kidly te decompileren, demonteren of anderszins aan reverse-engineering doen of enige andere activiteit ontplooien om onderliggende informatie te verkrijgen die niet zichtbaar is voor de Gebruiker in verband met een normaal gebruik van Kidly, of afgeleide werken maken op basis van Kidly of enig deel van Kidly, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

4. Updates

Parentia kan van tijd tot tijd Updates implementeren. Parentia mag deze Updates zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uw toestemming implementeren.

Met deze Updates kunt u de meest geschikte versie van de Kidly gebruiken. Updates worden geïmplementeerd zonder bijkomende vergoeding, behalve als deze Updates leiden tot nieuwe betalende diensten.

Zodra een Update is geïmplementeerd, wordt deze geacht deel uit te maken van Kidly en van de Intellectuele Eigendomsrechten die in Kidly zijn gevestigd, en is deze Update onderhevig aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

5. Aansprakelijkheid

Parentia stelt zich tot doel om via Kidly vraag en aanbod in het kader van kinderopvang in België bij elkaar te brengen. Kidly is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractspartij voor wat betreft de te verlenen dienst. Parentia draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft gedragingen en/of diensten van Gebruikers op Kidly en/of de kwaliteit daarvan, noch voor handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die wordt ter beschikking gesteld op Kidly. Gebruikers nemen er kennis van en aanvaarden dat ze Kidly gebruiken op eigen risico. Parentia biedt geen garantie dat de informatie op Kidly te allen tijde up-to date en/of correct is.

Voor zover het toegestaan is door geldende wetgeving, wijst Parentia iedere aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Kidly af. Parentia is nimmer aansprakelijk voor schade die samenhangt met het gebruik van Kidly. Elke Partij heeft de plicht om schade te beperken.

Geen van beide Partijen is aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij de uitvoering, of niet-uitvoering, van één van haar verplichtingen in hoofde van de Algemene Voorwaarden (met uitzondering van betalingsverplichtingen, indien die van toepassing zouden zijn) als gevolg van Overmacht.

6. Links naar andere websites

Parentia is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites van andere adverteerders en/of dienstverleners.
Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de Gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Parentia op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites of applicaties zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de diensten die ze aanbieden op hun website. Het gebruik van zulke hyperlinks gebeurt dan ook volledig op eigen risico.

7. Vrijwaring

Met de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden gaat u ermee akkoord dat u Parentia volledig vrijwaart voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met gebruikmaking van Kidly en/of een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van Kidly.

8. Beveiliging

Parentia spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. Parentia kan echter nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden.

Parentia stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van Kidly, maar kan niet garanderen dat Kidly op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Parentia behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot Kidly te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Parentia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie.

9. Misbruik

Onder 'Misbruik' verstaan wij: het versturen van berichten door Gebruikers aan andere Gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, gebruik van Kidly op een andere manier dan voor het zoeken of aanbieden van diensten, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en gebruikmaking van deze dienst op een wijze waarvoor de dienst niet bedoeld is. Daarnaast worden onwettige handelingen of klachten daarover samenhangend met of voortvloeiend uit het gebruik van Kidly onder Misbruik verstaan.

In het geval er sprake is van Misbruik, volgens Parentia, kan Parentia de Algemene Voorwaarden en het verdere gebruik van Kidly door diegene waarvan Parentia meent dat het Misbruik veroorzaakte, met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met deze Gebruiker.

10. Verwerking van Persoonsgegevens

Parentia hecht veel waarde aan de bescherming en de verwerking van Persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan u terugvinden in onze Privacyverklaring voor Gebruikers en in onze Cookie Policy.

11. Helpdesk / Contact

Heeft u vragen of ondervindt u problemen met of op Kidly? U kan ons contacteren op volgend
e-mailadres: support@kidly.be

12. Overige

Parentia heeft te allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde versies worden op onze Website bekendgemaakt en worden van kracht op de 30e dag na publicatie ervan. Close